INFORMATIE

IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING (EU) 2016/679,

hierna ook "AVG" genoemd

 

 1. Algemene informatie: Ondergetekende Vennootschap (G & P Cosmetics s.r.l. hierna ook afgekort als "Vennootschap") informeert u dat zij, voor de hieronder aangegeven doeleinden, de gegevens van de Vennootschap dat door u wordt vertegenwoordigd  uw gegevens die u in het formulier of na de verlening in het formulier hebt verstrekt, zal verwerken. Alleen de gegevens die nodig zijn voor het nastreven van de doeleinden van deze informatie zullen worden opgevraagd en verwerkt.

   

 2. Doeleinden: De gegevens kunnen door de Vennootschap worden verwerkt:

   

  • om te kunnen reageren op uw verzoek om informatie en alles te doen wat nodig is om aan uw verzoek te voldoen
  • om te voldoen aan een verplichting die door de wet, de regelgeving of de communautaire wetgeving is opgelegd en om een legitiem belang te hebben, zoals het doen gelden of verdedigen van een recht van de Vennootschap op de juiste plaatsen.
  • Om, met voorafgaande toestemming, reclamecommunicatie/informatie over product-dienstverleningsinitiatieven van de Vennootschap en haar partners uit te voeren, dient de Vennootschap dit alles te doen naar het e-mailadres dat haar door middel van nieuwsbrieven wordt meegedeeld, met inbegrip van periodieke nieuwsbrieven (let wel op dat het versturen van e-mails ook elektronisch kan gebeuren met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen).

   

 3. Het verplicht stellen van de overdracht: De verstrekking van gegevens die als "verplicht" zijn aangemerkt, is facultatief voor de in punt 2, onder A, van de informatie genoemde doeleinden, maar als deze gegevens niet worden verstrekt, is het nog steeds onmogelijk om aan het verzoek te voldoen. Het verstrekken van gegevens die niet als "verplicht" zijn gemarkeerd, is facultatief voor de in punt 2, onder A, van de informatie genoemde doeleinden en het niet verstrekken van dergelijke gegevens heeft geen andere gevolgen dan het niet kunnen gebruiken van de gegevens die nuttig kunnen zijn om op uw verzoek te reageren. De toestemming voor de in punt 2, onder A, van deze informatie genoemde doeleinden is altijd vrij, maar het uitblijven van toestemming maakt het onmogelijk om op het verzoek in te gaan. Het verstrekken van gegevens die als "verplicht" zijn gemarkeerd en andere gegevens die later voor deze doeleinden kunnen worden opgevraagd, is noodzakelijk voor de in punt 2, onder B, van deze informatie genoemde doeleinden en het niet verstrekken van dergelijke gegevens zal het onmogelijk maken om de gegevens te verwerken en vervolgens te antwoorden op het verzoek, terwijl het niet verstrekken van andere gegevens geen gevolgen zal hebben. De toestemming en verstrekking van gegevens voor de in punt 2, onder C, van deze informatie genoemde doeleinden zijn altijd vrij en optioneel en het niet verlenen van toestemming en verstrekking maakt het onmogelijk om onderworpen te zijn aan de in punt 2, onder C, van deze verklaring genoemde activiteiten of niet onderworpen te zijn aan de in punt 2, onder C, van deze verklaring genoemde adressen; deze toestemming is altijd vrijelijk herroepelijk door middel van het schrijven van een brief aan de Houder van de verwerking van de gegevens op de hieronder vermelde adressen of met behulp van een ander in de nieuwsbrieven aangegeven middel.

   

 4. Categoriëen van ontvangers van gegevens: de verzamelde en verwerkte gegevens voor de in punt 2, onder A, hierboven vermelde doeleinden zullen door de Vennootschap niet worden meegedeeld, tenzij de mededeling noodzakelijk is om aan het verzoek te voldoen (bv. om eventueel gevraagd papieren materiaal toe te zenden). Voor de toepassing van punt 2, onder B, van deze informatie kunnen de gegevens worden meegedeeld aan advocaten, juridische adviseurs, overheidsorganen, gerechtelijke instanties en politie- en postautoriteiten (zij kunnen het adres voor het verzenden van schriftelijke mededelingen raadplegen). Voor de doeleinden van punt 2, onder C, worden de gegevens niet meegedeeld. De Vennootschap zal enkel de gegevens meedelen die onontbeerlijk zijn voor het nastreven van de individuele doeleinden die in deze informatie zijn aangegeven.  De Vennootschap kan vervolgens de verwerking van de gegevens namens haar delegeren aan alle specifiek aan de verwerking gedelegeerde personen (werknemers in de sector tot wie het verzoek is gericht, werknemers voor het beheer van de website ook buiten de Vennootschap, marketingmedewerkers ook buiten de Vennootschap, consultants ook buiten de Vennootschap - bijvoorbeeld juridische adviseurs, IT technici, kwaliteitsmedewerkers - medewerkers voor de IT-sytemen ook buiten de Vennootschap, medewerkers in de relaties met het publiek) en informatieverwerkingsmanagers (altijd aangesteld door de Vennootschap) ook buiten de Vennootschap (zoals IT-uitbestedingsbedrijven, marketingadviesbureaus, uitbesteders die het versturen van nieuwsbrieven beheren). De volledige lijst van de verantwoordelijke personen is op verzoek verkrijgbaar bij de Houder van de verwerking van de gegevens op het onderstaande adres.

   

 5. Bewaring van gegevens: de gegevens mogen door de Vennootschap worden opgeslagen en verwerkt zolang als nodig is om de in deze informatie vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijn voor de gegevens is als volgt:

   

  • voor verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving en communautaire regelgeving mogen de gegevens worden bewaard voor perioden die door dergelijke normatieve bronnen worden opgelegd;
  • Voor de toepassing van punt 2, onder A, van deze informatie kunnen de gegevens worden bewaard tot het verzoek tot annulering.
  • voor de in punt 2, onder C, van deze informatie genoemde doeleinden kunnen de gegevens worden bewaard tot de intrekking van de toestemming of het verzoek om annulering. De gegevens kunnen ook op een later tijdstip worden bewaard om de eerder gegeven toestemming aan te tonen en dit gedurende de gehele periode waarin de betrokkene een claim kon indienen.
  • in ieder geval kunnen alle gegevens worden bewaard voor een periode die nodig is om een recht van een bedrijf naar Italiaans en Europees recht af te dwingen of te verdedigen.
 6. Houder van de verwerking van gegevens en Verantwoordelijke voor de bescherming van gegevens: de houder van de verwerking van gegevens is G & P Cosmetics s.r.l. met hoofdkantoor te via De Gasperi, 8 – 52037 Sansepolcro (AR) – ITALIË Telefoon: +39.0575.720.682 E-mail: info@ilovesensus.it Het is momenteel niet wettelijk verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming namens de Vennootschap te hebben die, indien nodig, in ieder geval bekend zal worden gemaakt via de website https://www.ilovesensus.it an de Vennootschap, die regelmatig moet worden bezocht, ook voor eventuele updates van deze informatie
 7. Rechten: Wij delen u mee dat het AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de Houder van de verwerking (op de hierboven vermelde adressen) te verzoeken met toegang tot persoonsgegevens en rectificatie van gegevens, annulering van gegevens of beperking van de verwerking die hem aanbelangt, de overdraagbaarheid van gegevens; de betrokkene kan ook de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens en om de andere rechten uit te oefenen die zijn vermeld in hoofdstuk 3, titel 1, van het AVG, met inbegrip van het recht om de toestemming, indien van toepassing, in te trekken: het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de voorafgaand aan de intrekking gegeven toestemming plaatsvindt.
 8. Claims: de geïnteresseerde kan altijd een klacht indienen bij de Italiaanse Privacy Garant, wiens referenties beschikbaar zijn op de website www.garanteprivacy.it
 9. Rechtsgrondslag: de rechtsgrondslag wordt gevormd door de wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en niet door de legitieme belangen van de houder in de relatie van de houder met de belanghebbende partij. Bovendien is de rechtsgrondslag voor de doeleinden waarvoor toestemming is vereist, de toestemming zelf.
 10. Verwerkingsmethode: de gegevens kunnen door de Vennootschap worden verwerkt in papieren, manuele, elektronische- en telematicavorm (en dus zowel op papier als op de computer worden opgeslagen en verwerkt). Alle gegevens waarnaar wordt verwezen, zullen door de Vennootschap worden bewaard en verwerkt, met inachtneming van alle maatregelen die nodig zijn voor hun bescherming, in overeenstemming met alle geldende regelgeving (en dus ook met inachtneming van de beginselen van correctheid, wettigheid en transparantie en de bescherming van de vertrouwelijkheid en de rechten) en met de logica die strikt verband houdt met de doelstellingen die in deze informatie worden aangegeven. Alleen de activiteiten die nodig zijn voor het nastreven van de in deze informatie aangegeven doeleinden zullen op de gegevens worden uitgevoerd. De gegevens worden, wat de Vennootschap betreft, bewaard in het kantoor van de Vennootschap en bij de door de Vennootschap aangestelde gegevensverwerkers (alsook bij de in deze informatie vermelde derden aan wie de gegevens worden meegedeeld en die ze zullen verwerken als onafhankelijke verantwoordelijken voor de verwerking ervan). De gegevens zullen ook worden georganiseerd in databanken - ook computerdatabanken.

 

Opmerking: Voor de doeleinden waarvoor toestemming is vereist, mag deze niet worden gegeven door personen jonger dan 14 jaar en deze personen zullen dus niet het voorwerp uitmaken van verwerkingsactiviteiten waarvoor toestemming vereist is en zullen deze personen niet in staat zijn deze aan te vragen.

Door het geven van toestemming verklaart de belanghebbende dat hij/zij ouder is dan 14 jaar

 

Bijwerking van de informatie 20/02/2019

Eerdere versies zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Houder

close

NEEM CONTACT MET ONS OP

  Sei un:

  Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti

  Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della informativa (in sintesi: per rispondere alla richiesta di informazioni)

  AcconsentoNon acconsento

  Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. D della informativa (in sintesi: ricevere comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G&P Cosmetics s.r.l. e dei suoi partners e partecipare a ricerche di mercato)

  AcconsentoNon Acconsento


  Contatto: Richiesta informazioni