INFORMATIE

IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING (EU) 2016/679,

hierna ook "AVG” genoemd

 

 1. Algemene informatie: Ondergetekende Vennootschap (G & P Cosmetics s.r.l. hierna ook afgekort als "Vennootschap”) informeert u dat, voor de hieronder aangegeven doeleinden, de door u verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt. Alleen de gegevens die nodig zijn voor het nastreven van de doeleinden van deze informatie zullen worden opgevraagd en verwerkt.

   

 2. Doeleinden: De gegevens kunnen door de Vennootschap worden verwerkt:

   

  • Om, met voorafgaande toestemming, reclamecommunicatie/informatie over product-dienstverleningsinitiatieven van de Vennootschap en haar partners uit te voeren, dient de Vennootschap dit alles te doen naar het e-mailadres dat haar door middel van nieuwsbrieven wordt meegedeeld, met inbegrip van periodieke nieuwsbrieven (let wel op dat het versturen van e-mails ook elektronisch kan gebeuren met behulp van geautomatiseerde hulpmiddelen).
  • De gegevens kunnen altijd door de Vennootschap ook worden verwerkt om te voldoen aan een verplichting die door de wet, de regelgeving of de communautaire wetgeving is opgelegd en om een legitiem belang te hebben, zoals het doen gelden of verdedigen van een recht van de vennootschap op de juiste plaatsen.

   

 3. Het verplicht stellen van de overdracht: Het verstrekken van gegevens voor de in punt 2, onder A, van de informatie genoemde doeleinden is facultatief en het niet verstrekken van gegevens (met uitzondering van gegevens met betrekking tot de sector) zal geen andere gevolgen hebben dan dat deze niet onderworpen zijn aan de in dat punt genoemde activiteiten, terwijl het niet verstrekken van gegevens met betrekking tot de sector ertoe zal leiden dat de nieuwsbrieven die specifiek zijn voor de sector niet kunnen worden ontvangen, maar alleen de nieuwsbrieven die specifiek zijn voor de klant. Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de in punt 2, onder A, van deze informatie genoemde doeleinden is facultatief en het niet verlenen van toestemming heeft geen andere gevolgen dan het niet onderworpen zijn aan de in dat punt genoemde activiteiten. Als u bovendien instemt met de verwerking voor de in punt 2, onder A, van deze informatie genoemde doeleinden, dient u er rekening mee te houden dat u uw toestemming altijd vrijelijk en zonder opgaaf van redenen kunt herroepen (en u zich dus kunt verzetten tegen de verzending van de betreffende communicatie) door contact op te nemen met de Houder van de verwerking van de gegevens. In de verschillende mededelingen kunnen ook andere wijzen van herroeping of verzet worden medegedeeld. Het verstrekken van gegevens voor de in punt 2, onder B, van deze informatie  genoemde doeleinden is noodzakelijk en het niet verstrekken van gegevens zal het onmogelijk maken de gegevens te verwerken en zich vervolgens te abonneren op de nieuwsbrieven. Er zij op gewezen dat voor de in punt 2, onder B, van deze informatie genoemde doeleinden de verwerking niet vereist dat de betrokken persoon zijn toestemming geeft op basis van andere rechtsgrondslagen als bedoeld in artikel 6 van het AVG.

   

 4. Categorieën van ontvangers van gegevens: De gegevens die worden verzameld en verwerkt voor de in punt 2 onder A van de informatie genoemde doeleinden, zullen niet door de Vennootschap worden meegedeeld. Voor de toepassing van punt 2, onder B, van deze informatie kunnen de gegevens worden meegedeeld aan advocaten, juridische adviseurs, overheidsorganen, gerechtelijke instanties en politie- en postautoriteiten (zij kunnen het adres voor het verzenden van schriftelijke mededelingen raadplegen). De Vennootschap zal enkel de gegevens meedelen die onontbeerlijk zijn voor het nastreven van de individuele doeleinden die in deze informatie zijn aangegeven. De Vennootschap kan vervolgens de verwerking van de gegevens namens haar delegeren aan alle specifiek aan de verwerking gedelegeerde personen (werknemers in de sector tot wie het verzoek is gericht, werknemers voor het beheer van de website ook buiten de Vennootschap, marketingmedewerkers ook buiten de Vennootschap, consultants ook buiten de Vennootschap - bijvoorbeeld juridische adviseurs, IT technici, kwaliteitsmedewerkers - medewerkers voor de IT-systemen ook buiten de Vennootschap, medewerkers in de relaties met het publiek) en informatieverwerkingsmanagers (altijd aangesteld door de Vennootschap) ook buiten de Vennootschap (zoals IT-uitbestedingsbedrijven, marketingadviesbureaus, uitbesteders die het versturen van nieuwsbrieven beheren). De lijst van de verantwoordelijken kan worden gevonden door contact op te nemen met de Vennootschap op de onderstaande adressen.

   

 5. Bewaring van gegevens: de gegevens mogen door de Vennootschap worden opgeslagen en verwerkt zolang als nodig is om de in deze informatie vermelde doeleinden te bereiken. De bewaartermijn voor de gegevens is als volgt:

   

  • voor verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving en communautaire regelgeving mogen de gegevens worden bewaard voor perioden die door dergelijke normatieve bronnen worden opgelegd;
  • Voor de in punt 2, onder A, van deze informatie genoemde doeleinden kunnen de gegevens worden bewaard tot de intrekking van de toestemming of het verzoek om annulering. De gegevens kunnen ook op een later tijdstip worden bewaard om de eerder gegeven toestemming aan te tonen en dit gedurende de gehele periode waarin de betrokkene een claim kon indienen
  • in ieder geval kunnen alle gegevens worden bewaard voor een periode die nodig is om een recht van een bedrijf naar Italiaans en Europees recht af te dwingen of te verdedigen.
 6. Houder van de verwerking van gegevens en Verantwoordelijke voor de bescherming van gegevens: de houder van de verwerking van gegevens is G & P Cosmetics s.r.l. met hoofdkantoor te via De Gasperi, 8 – 52037 Sansepolcro (AR) – ITALIË Telefoon: +39.0575.720.682 E-mail: info@ilovesensus.it Het is momenteel niet wettelijk verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming namens de Vennootschap te hebben die, indien nodig, in ieder geval bekend zal worden gemaakt via de website https://www.ilovesensus.it van de Vennootschap, die regelmatig moet worden bezocht, ook voor eventuele updates van deze informatie
 7. Rechten: Wij delen u mee dat het AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de Houder van de verwerking (op de hierboven vermelde adressen) te verzoeken met toegang tot persoonsgegevens en rectificatie van gegevens, annulering van gegevens of beperking van de verwerking die hem aanbelangt, de overdraagbaarheid van gegevens; de betrokkene kan ook de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens en om de andere rechten uit te oefenen die zijn vermeld in hoofdstuk 3, titel 1, van het AVG, met inbegrip van het recht om de toestemming, indien van toepassing, in te trekken: het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de voorafgaand aan de intrekking gegeven toestemming plaatsvindt.
 8. Claims: de geïnteresseerde kan altijd een klacht indienen bij de Italiaanse Privacy Garant, wiens referenties beschikbaar zijn op de website www.garanteprivacy.it
 9. Rechtsgrondslag: de rechtsgrondslag wordt gevormd door de wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetgeving) en niet door de legitieme belangen van de houder in de relatie van de houder met de belanghebbende partij. Bovendien is de rechtsgrondslag voor de doeleinden waarvoor toestemming is vereist, de toestemming zelf.
 10. Verwerkingsmethode: de gegevens kunnen door de Vennootschap worden verwerkt in papieren, manuele, elektronische- en telematicavorm (en dus zowel op papier als op de computer worden opgeslagen en verwerkt). Alle gegevens waarnaar wordt verwezen, zullen door de Vennootschap worden bewaard en verwerkt, met inachtneming van alle maatregelen die nodig zijn voor hun bescherming, in overeenstemming met alle geldende regelgeving (en dus ook met inachtneming van de beginselen van correctheid, wettigheid en transparantie en de bescherming van de vertrouwelijkheid en de rechten) en met de logica die strikt verband houdt met de doelstellingen die in deze informatie worden aangegeven. Alleen de activiteiten die nodig zijn voor het nastreven van de in deze informatie aangegeven doeleinden zullen op de gegevens worden uitgevoerd. De gegevens worden, wat de Vennootschap betreft, bewaard in het kantoor van de Vennootschap en bij de door de Vennootschap aangestelde gegevensverwerkers (alsook bij de in deze informatie vermelde derden aan wie de gegevens worden meegedeeld en die ze zullen verwerken als onafhankelijke verantwoordelijken voor de verwerking ervan). De gegevens zullen ook worden georganiseerd in databanken - ook computerdatabanken.

 

Opmerking: Voor de doeleinden waarvoor toestemming is vereist, mag deze niet worden gegeven door personen jonger dan 14 jaar en deze personen zullen dus niet het voorwerp uitmaken van verwerkingsactiviteiten waarvoor toestemming vereist is en zullen deze personen niet in staat zijn deze aan te vragen.
Door het geven van toestemming verklaart de belanghebbende dat hij/zij ouder is dan 14 jaar

 

Bijwerking van de informatie 20/02/2019

Eerdere versies zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Houder

close

NEEM CONTACT MET ONS OP

Sei un:

Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti, consapevole che il trattamento per le finalità di cui al punto 2 lett. B dell’informativa la base giuridica è un’altra rispetto al consenso

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della presente informativa (in sintesi: rispondere alla richiesta). Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon acconsento

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. C della presente informativa (in sintesi: comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G & P e dei suoi partners) Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon Acconsento


Contatto: Richiesta informazioni