PRIVACYBELEID
SENS.ÙS APP

Waarom deze waarschuwing:

 

Op deze pagina wordt beschreven hoe de app wordt beheerd in relatie tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die de app raadplegen. De verwerking is altijd gebaseerd op de beginselen van wettigheid en correctheid in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving (en dus ook met de beginselen van noodzakelijkheid, correctheid, wettigheid, transparantie en bescherming van de vertrouwelijkheid) en met de logica die nauw verband houdt met de nagestreefde doeleinden.
De persoonsgegevens die worden verwerkt, worden door G & P Cosmetics s.r.l (hierna ook "Vennootschap" genoemd) verwerkt, ook met het oog op technologische vernieuwingen, en wel zodanig dat door middel van passende preventieve veiligheidsmaatregelen het risico van vernietiging of verlies, zelfs toevallige, ongeoorloofde toegang tot gegevens of verwerkingen die onwettig of onverenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, tot een minimum wordt beperkt. De gegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden die in dit document en in alle andere informatie die aan gebruikers wordt verstrekt bij het verzamelen van hun gegevens en waarnaar wordt verwezen.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke regelgeving en in overeenstemming met VERORDENING (UE) 2016/679
De gegevens kunnen ook worden georganiseerd in databanken, inclusief geautomatiseerde databases.
Dit document bevat ook informatie die wordt verstrekt op grond van art. 13 van VERORDENING (UE) 2016/679, aan degenen die met de webdiensten van deze site interageren, om persoonlijke gegevens te beschermen.
Wij wijzen u erop dat alle gegevens altijd kunnen worden verwerkt om een recht van de Vennootschap op de juiste plaatsen (dus voor legitieme belangen) en voor alle verplichtingen die door de wet, regelgeving of communautaire wetgeving worden opgelegd, af te dwingen of te verdedigen, eraan herinnerend dat in die zin de verlening noodzakelijk is en dat het uitblijven van de verlening het onmogelijk zal maken om toegang te krijgen tot de app en/of enige relatie met de Vennootschap en dat voor deze doeleinden de gegevens kunnen worden meegedeeld aan gerechtelijke instanties of politie, advocaten en iedereen die nodig is om te voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de wet, de regelgeving of de communautaire wetgeving of om een recht van de Vennootschap te doen gelden of te verdedigen.

Soorten verwerkte gegevens en verwerkingsmethoden

 

Browsegegevens

 

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze app te bedienen, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

 

Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde belanghebbenden, maar kan door haar aard zelf, door de verwerking van en associatie met gegevens van derden, gebruikers identificeren.

 

Deze categorie gegevens omvat IP-adressen of domeinnamen van apparaten die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de app, URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het verkregen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz....) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.
Deze gegevens worden door de Vennootschap enkel gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de app te verkrijgen en om de goede werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na de verwerking ervan verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de aansprakelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computermisdrijven tegen de app of meer in het algemeen tegen de Vennootschap.

 

De gegevens kunnen worden verwerkt op papier, handmatig, computer en telematicaformaat (en zo de gegevens van de Vennootschap zowel op papier als op de computer worden opgeslagen en verwerkt).
De verstrekking van dergelijke gegevens is facultatief (behalve in het geval van een verzoek van de rechtbank of de politie, in welk geval de verstrekking noodzakelijk is), maar indien deze gegevens niet worden verstrekt, zal het niet mogelijk zijn om toegang te krijgen tot de app.

COOKIES

 

Er zijn geen cookies

Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens

 

Gelieve de juiste formulieren te raadplegen

 

Houder van de verwerking van gegevens en Verantwoordelijke voor de bescherming van gegevens: de houder van de verwerking van gegevens is G & P Cosmetics s.r.l. met hoofdkantoor te via De Gasperi, 8 – 52037 Sansepolcro (AR) – ITALIË Telefoon: +39.0575.720.682 E-mail: info@ilovesensus.it Op dit moment is het niet wettelijk verplicht om een functionaris voor gegevensbescherming namens het bedrijf te hebben die, indien nodig, in ieder geval bekend zal worden gemaakt via de website van het bedrijf https://www.ilovesensus.it,waarvan wij u verzoeken deze regelmatig te controleren op updates van deze informatie

 

Rechten: Wij delen u mee dat het AVG de betrokkene de mogelijkheid biedt om de houder van de verwerking (op de hierboven vermelde adressen) te verzoeken tot toegang tot persoonsgegevens en rectificatie van gegevens, annulering van gegevens of beperking van de verwerking die hem aanbelangt, de overdraagbaarheid van gegevens; de betrokkene kan ook de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens en om de andere rechten uit te oefenen die zijn vermeld in hoofdstuk 3, titel 1, van het AVG, met inbegrip van het recht om de toestemming, indien van toepassing, in te trekken: het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de voorafgaand aan de intrekking gegeven toestemming plaatsvindt.

 

Claims: de betrokkene kan altijd een klacht indienen bij de Garant voor de 
Italiaanse gegevensbescherming waarvan de referenties beschikbaar zijn op de website www.garanteprivacy.it

 

Rechtsgrondslag: de rechtsgrondslag wordt gevormd door de wettelijke verplichtingen (Italiaanse en Europese wetten) en niet door de legitieme belangen van de eigenaar in de relatie van de eigenaar in de relatie met de gebruiker (zoals het legitieme belang om een recht te doen gelden of te verdedigen en het legitieme belang om de navigatie en het gebruik van de diensten van de site technisch mogelijk te maken). Bovendien is de rechtsgrondslag voor de doeleinden waarvoor toestemming is vereist, de toestemming zelf.

Reikwijdte van de communicatie en verspreiding

 

Er worden geen gegevens vrijgegeven door de Vennootschap.

 

Zie de specifieke onderdelen van de specifieke informatie in de formulieren en dit beleid.

 

Bewaringstermijnen

 

Voor browsegegevens en cookies verwijzen wij u naar de desbetreffende onderdelen van dit beleid.

De in de formulieren verstrekte gegevens vindt u in de desbetreffende rubrieken.

Voor verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving en communautaire regelgeving mogen de gegevens worden bewaard voor perioden die door dergelijke normatieve bronnen worden opgelegd;

 

In ieder geval kunnen alle gegevens worden bewaard voor een periode die nodig is om een recht van een bedrijf naar Italiaans en Europees recht af te dwingen of te verdedigen.

 

Specifieke informatie

 

Zoals reeds vermeld, bevat de site specifieke beknopte informatie op de pagina's van de website die op verzoek voor bepaalde diensten zijn voorbereid. Er dient ook te worden verwezen naar deze informatie, die een aanvulling vormen op dit beleid.

 

Informatie bijgewerkt op 15/02/2019. Alle updates die worden gedaan in het kader van een beleid van voortdurende beoordeling van de informatie, zullen op die pagina worden gerapporteerd en schriftelijk aan het bedrijf worden gemeld en u kunt ook versies van het vorige privacybeleid en de informatie verkrijgen.

 

close

NEEM CONTACT MET ONS OP

Sei un:

Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti, consapevole che il trattamento per le finalità di cui al punto 2 lett. B dell’informativa la base giuridica è un’altra rispetto al consenso

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della presente informativa (in sintesi: rispondere alla richiesta). Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon acconsento

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. C della presente informativa (in sintesi: comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G & P e dei suoi partners) Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon Acconsento


Contatto: Richiesta informazioni